Výzva

Vítame Vás v Kolárove!
2021. máj 13. Štvrtok, Servác

Výzva

12.01.2016 / 07:26
Mesto Kolárovo vyzýva oprávnené organizácie resp. podnikateľov, na podávanie projektov v zmysle VZN 15/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo schváleného MsZ dňa 30. 11. 2015.


Priority poskytovania dotácií:


- podpora záujmovo-umeleckej činnosti
- podpora voľno časových aktivít kultúrno-vzdelávacieho charakteru a  športového charakteru
- podpora kultúrnych podujatí a športových podujatí miestneho a  regionálneho významu
- podpora zachovania miestnych tradícií
- reprezentácia mesta doma i v zahraničí
- priorita hodnotnej zábavy pre širokú verejnosť
- podpora aktivít kultúrneho charakteru súvisiacich s podujatiami organizovanými mestom v danom roku

Podávanie žiadostí:

Oprávnené osoby môžu podať svoje písomné žiadosti na poskytnutie dotácie na predpísanom tlačive, ktoré je prílohou tohto VZN a je k dispozícii na Mestskom úrade v Kolárove resp. na webovej stránke mesta www.kolarovo.sk v elektronickej podobe. 

Termín podávania projektov : 31. 1. 2016