1550. március 18

I. Ferdinánd

I. Ferdinánd 1550. március 8-án Bécsben kelt oklevele.


   Mely szerint Kalmár Valentinus joggyakornok az esztergomi érsekség Guthának nevezett birtokán, kéri az Uralkodót, hogy Gutha polgárait, lakosait meghagyja ősi szabadságukban és privilégiumaikban, amelyben eddig is éltek, mert akadtak a vezetők között olyanok, kik ezeket nem vették figyelembe és kárukra ítélkeztek.
    A király elrendeli, hogy a gútai lakosokat s polgárokat ősi privilégiumaikban és ne merészeljenek vámot, adót szedni, sem vizen, sem szárazon és egyúttal megerősíti őket ősi, eddigi jogaikban.

LATINUL:

Ferdinandus Divina favente dementia Romanorum, Hungariae Bohemias, Dalmatiae, Croafciae, Sclavoniae etc. Rex semper Augustus Infans Hispaniarum, Archi-Dux Austriae, Dux Burgundiae, Marchio-Mraviae etc. Fidelibus nostris universus et singulis Tributorum tam nostrorum, quam aliorum quorumcumque in Terris et super Aquis existens, exactoribus praesentes nostrasx visuris, Salutem et Gratiam. Veniet in conspectum nostrae Majestatis fidelis Subditus noster Prudens et circumspectus Valentinus Kalmar Juratus Civis Possessionis Archi-Episcopatus Strigoniensis Gwtha vocata in Comaromiensis Comitatu existens, suo ac ceterorum Civium et inhabitatorum eiusdem Possessionis Gwtha nominibus et personis humiliter nobis declarandum curavit, quomodo iidem Cives et inhabitatores eiusdem Possessionis Gwtha ex Indulto ac Privilegio Bivorum quondam Regum Hungariae Praedecessorum nostrorum bonae memoriae ipsis concesso a Solutione Tributi quorumcumque tamn Terris quam super Aquis de Personis Rebusque et Bonis ipsorum quibusvis propriis dumtaxat exempti fuissent et Liberati super quo Litteras etiam Privilegiales haberent quibus hactenus usifuissent, verum essent nonnulli ex Vobis qui huiusmodi Libertatem eorum non observarent magno eorum praeiudicio et damno Supplicans nobis humiliter ut eisdem superinde Gratiose providere dignaremur et non pateremur ipsorum antiquam Libertatem abrogari. Quorum nos humili Supplicatione moti cupientes pro nostro Regio officio fideles subditos nostros inorum antiquis, Justisque Juribus et consuetudimibus conservare Fideliatati Vestrae et Vestrum Singulis harum Serie mandamus firmissime Quatenus a modo deinceps praenominatos Cives et inhabitatores antedictae Possessionis Gwtha in eorum Privilegiis et Libertate conservare debeatis, neque de Per¬sonis Rebusque et Bonis ipsorum quibusvis propriis tam in Terris et in Aquis ullum Tributum, aut Thelonium petere aut exigere, petique et exigi facere audeatis secus nullomodo facere praesumatis Praesentibus perlectis exhibenti restitutes. Datum Viennae Octava die Mensis Martii Anno Domini Millesimo Quingentesimo Quinquagesimo/LS/ Ferdinandus m.pp. Nicolaus Olahus Episcopus Agriensis m.p.p

MAGYARUL:

Ferdinandus Isten jóindulatából és a Rómaiak kegyelméből Magyarország, Csehország, Dalmátia, Horvátország, Szlavónia etc. Királya örökös Császára, Hispania Infansa -örökös királyi Hercege- Austria Fővezére, Burgundia vezére -Morvaország őrgrófja etc.
   Hűséges adóbeszedőinknek, egyetemesen és egyenkint- a szárazföldön s a Vizek felett létező -előterjesztésünk megtekintőinek- Üdv és Kegyelem.
   Fönségünk elé járult hűséges alattvalónk, a bölcs és kürültekintő Valentinus Kalmár juratus civis-esküdt-joggyakornok-az Esztergomi Érsekség Gwutha-nak nevezett birtokán-Komárom megyében-a maga és a többi polgárok Gwutha birtokán lakóinak nevében alázatosan előadta, hogy Gwtha birtokának polgárai és lakói -egykori jóhírű elődeink a Magyar Királyok kegyességéből és Privilegie Bivorum -nekik adományozott adófizetés alóli felmentést -úgy a szárazföldön, mint a Vizek felett személyük, dolgaik és javaik felett -exxmpti- felinentettek voltak, és szabadok -amelyről Privilégium Levelük is volt, amellyel eddig éltek is.
   Voltak azonban néhányak Önök közül, akik ez ő szabadságukat az ő nagy előítéletük és káruk ellenére nem vették figyelembe.
   Alázatosan kér minket, hogy ezután kegyesen gondoskodjunk róluk, és ne tűrjük régi szabadságuk eltörlését.
   Az ő alázatos kérésüktől meghatódva királyi hivatalunk hűséges alattvalóinkat, az ő ősi, igazságos jogaikban és szokásaikban megőrizni -Fidelitati Vestrae et Vestrum Singulis-Önnek és egyenként önöknek erősen megparancsoljuk, miszerint ezután az említett Gwtha birtok megnevezett Civis-ei, polgárai és lakói, az ő Privilégiumukban és Szabadságukban megőrizni kötelesek -sem személyük sem dolgaik és javaik után sem a Szárazföldön sem a Vizek felett, semmiféle adót vagy vámot kérni vagy követelni, kéretni vagy követeltetni ne merészeljenek, máskép semmiféle módon ne vélekedjetek- Jelenlevőknek felolvasva- a felolvasónak visszatérítve.-
   Datum Viennae -Bécsben Mártius hó 8-án az Úr 1550 esztendejében /LS/Ferdinandus m.pp.
   Nicolaus Olahus Episcopus Agriensis m.p.p.