1557. április 27

I. Ferdinánd 1557

 

LATINUL:

Ferdinandus Divina Favente Clementia Romanorum, Hungariae, Bohemiae etc. Rex semper Augustus, Infans Hispaniarum, Archi-Dux Austriae Dux Burgundiae etc. Fidelibus nostris et singulis Tributorum tam nostrorum, quam aliorum quorumcumque in Terris et super Aquis existens, exactoribus praesentes nostras visuris Salutem et Gratiam. Expositum est Nobis in personis universorum colonorum Archiepiscopato Strigoniensis Oppidorum Gwtha et Nazwad quomodo iidem ex indultis ac Privilegiis quondam Regum Hungarorum praedecessorumque, memoriae nostrorum Ecclesiae Strigoniensi et ipsis concessis et per nos etiam gratiose confirmatis insolutione tributi cuscumque tamin Terris quam super Aquis de rebus bonisque et personis ipsorum quibusvis propriis exempti fuissent et libertati super quo nostras etiam Privilégiales haberent quibus hactemus usifuissent. Verum essent nunnulli ex nobis qui huiusmodi libertatem ipsorum non observarent magno eorum praeiuditio et damno supplicantes Nobis humiliter ut eis die superinde gratiose providere et libertates eorum per divos Hungariae reges concessas per Nosque confirmatas gratiose ubique conservari facere dignaremur et non pateremur ipsorum antiquas li­bertates per nos abrogari quorum nos humili Supplicatione moti cupientes pro nostro Regio offitio Ecclesiam ipsam Strigoniensi et fideles eiusdem et nostros subditos in eorum antiquis Justis Juribus ac libeitatibus conservare Fidelitati vestra et nostrorum sin­gulis harum serie firmissime committimus et mandamus quatinus a modo deinceps. Universes colonos dictae Ecclesiae Strigoniensi et dictorum Oppidorum Gwtha et Nazwad in eorum privilegiis ac liber­tate conservare debeatis neque de personis rebusque et bonis ip­sorum quibusvis propriis tamin Terris quam pontibus et Aquis ullum tributum aut Theloneum petere seu exigere petique aut exigi facere audeatis gratiae nostrae sub obtentu secus nullomodo facere praesummatis Pontibus perlectis exhibenti restitutis Datum Viennae Austriae decimaquarta die mensis Maii Anno Domini Millesimo quin- gentesimo quinquagesimo septimo

Nicolaus Olahus Strigonium

MAGYARUL:

Ferdinandus Isten kegyelméből és a Rómaiak kegyességé­ből Magyarország, Csehország etc.Királya, örökös Császár, Hispania Infansa -királyi Hercege- Ausztria Fővezére, Burgundia vezére etc.

   A mi híveinknek éa a mi és mások úgy a szárazföldön vala­mint a Vizek felett létező adóbeszedőinknek, nyilatkozatunk -előterjesztésünk megtekintőinek- Üdv és Kegyelem!

   Előterjesztetett Nékünk az Esztergomi érsekség -Gwtha és Nazwad városainak összes lakóinak személyeiben -elődeink a Magyar Királyok jóindúlatából és Privilegiumából, a mi emlékezetünk alapján, az Esztergomi Egyháznak és nekik engedélyezve, és általunk kegyesen megerősítve az adótol felmentést -mindenfajta úgy a szá­razföldön mint a Vizek felett dolgaik, javaik és minden személyikhöz tartozó dolgok -felmentettek - exempti - és szabadok voltak - amiről a mi Privilegumunkat is birtokolják és mindezideig használták -élvezték.

   Valóban voltak azonban néhányan közülünk akik az ő sza­badságukat nem tartották meg az ő nagy előítéletük és káruk ellen­ére.

   Alázatosan kérnek minket, hogy róluk ezután kegyesen gondoskodjam és az isteni Magyar királyok által engedélyezett és általunk is megerősített szabadságukat, mindenütt megőrizni kegyesked­jünk, és ne tűrjük az ő ősi szabadságukat általunk eltörölni.

   Az ő alázatos kérésüktől megindulva -Királyi hivatalunk­nak- az Esztergomi Egyháznak híveit és nekünk alattvalóinkat az ő igazságos jogaikban és szabadságukban megőriztessenek az Ön és a mi hűségünkben.

   Mindenkinek nyilvánosan és legerősebben meghagyjuk és megparancsoljuk, hogy mostantól és ezután az említett Esztergomi Egyház és az említett Gwtha és Nazwad városok összes lakóit az Ő Privilégiumaikban és szabadságukban megőrizni köteleztetik, és sem személyeik, sem dolgaik és javaik után sem a Földön, sem a hidak és a Vizek után semmiféle adót vagy vámot kérni vagy követelni, kéretni vagy koveteltetni merészeltessenek a mi kegyességünk ürügyén, semmiféle módon véleményezve -Felolvasva, bemutatónak visszatérít­ve.

Datum Viennae Austriae, Május 14-én az Úr 1557.

Nicolaus Olahus Strigonium

forrás: Hencz József<Prímási levéltár