1886. október 31

Az új plébános bevonulási ünnepe

   Nemcsak Esztergomnak jutott ki a szerencséből, hogy Ő  Eminentiája az esztergomi prímás 50 éves jubileumát egész dísszel ünnepel­hesse meg, kijutott a herceg kegyelméből a prímási másik város /?/ Gúta mváros közönségének is mert újonnan kinevezett plébánosát, a klérus egyik kiváló tagját: főtisztelendő Palkovich Viktor urat volt szerencsés f. évi október 31-én du. 4 ó fogadhatni...

Századok múltak a Csallóköz deltájában fekvő, úgyszólván a haladás tényezőitől teljesen elszigetelt kis mezőváros felett de szorgalmas munkás lakosainak szívéből oly egyöntetű s igaz meggyőződésből folyó "Isten hozott" kifejezés lelkésze iránt aligha fakadt, mint X. 31-én, midőn sokszoros képzettségű, szép erényekben gazdag lelkészét körében látta.

A vasútnál a város részéről küldöttség várta őt, tolmácsolván Gúta lakosainak meleg rokonszenvét. Ezek után a rendelkezésére álló fogaton gyorsmenetben közlekedett székhelyére. A határszélen tekintélyes bandérium várta, melynek vezetője rövid, de velős szavakkal üdvözölvén, kalauzolta tovább a menetet. A Vág bal part­ján várta a község bírája, elöljáró társaival ki szintén válo­gatott  szavakkal üdvözölte az új lelkészt a közönség nevében, mi­re az ősi május föld nyelve mennydörgő éljeneket hangoztatott...

A lelkészi lak előtt szépen ékesített díszkapu volt felállít­va a remény színével, "Isten hozott" felírással, két oldalt sor­falat képezett a város fiatalsága és öregje, a tanuló gyermek­ek s leányok a bejáratnál mintegy 200 fehérbe öltözött kisebb és felserdült leány virágcsokrokkal és koszorúkkal várt lelké­szünkre. A díszkapun belül a hatóság sorakozott, melynek részé­ről a főjegyző tolmácsolta a község érzelmeit és rokonszenvét, melyre emelkedett szellemben válaszolt az új lelkész.

Végre Gúta mváros asszonyai nyújtották át egy igen díszes babér­koszorút "Gúta mváros asszonyai új lelkészünknek" feliratú nehéz szalaggal, mit követett a hatósági tagok az elöbbek bemutatása a közönség még mindig szűnni nem akaró éljenzése közt. Ez igazolja, hogy mi is élünk, csak jó lelkész és jó vezető kell.

"Komáromi Lapok" 1886.XI.13.