1894. június 24

Pusztító árvíz

Gúta június 18 1894

A Vág folyó ma hajnalban rohamosan megáradt úgy, hogy a Csallóköz nagy részét elárasztotta. A csallóközi ármentesítési társulat véd­gátjainak megvédésére ma 300 katona küldetett ki...

Az árvíz nagy pusztítást vitt véghez és a nép nagy rémületében árvédelmi munkálatok elől megszökik. Ennek következtében Emánuel főszolgabíró karhatalmat kénytelen igénybe venni, hogy a védelmi munkálatokhoz szükséges erőt megszerezze. A katonaság fáklya mel­lett végzi a védelmi munkálatokat a legnagyobb erőfeszítéssel, de hasztalan mert az már ellepte a gútai kamocsai, farkasdi, és szímői határok nagy részét...

A veszedelem helyére 100 db. fáklyát és 1000 zsákot vittek ki. A veszély egyre növekszik és a katasztrófa minden pillanatban bekövetkezik…

Gúta, június 19 1894

Roppant izgalmak mellett éljük a reánk nézve felejthetetlenül szomorú napokat. Már vasárnap jelezte a főmérnöki hivatal, hogy még eddig nem tapasztalt árvizet várhatunk, mely hétfőre a Vágot jól meg is dagasztotta. Hétfőn hajnalban vészharang riasztotta fel a lakosságot, amely rémülve látta a víz folytonos áradását.

Emánuel főszolgabíró a legnagyobb eréllyel és körültekintéssel ve­zette a védelmi munkálatokat, nehogy az áradás 8000 lakossal bíró városunkat elsöpörje. A Vág jobb partján az árvízmentesítő  társulat által épített töltések azonban már kedden reggel dacára a szélcsendes időnek, felmondották az ellenállást, s egy­szerre 15-20 méteres szakadás képződött, melyen az ar ellenáll­hatatlanul hömpölygött a síkságra. Az útjában levő tanyai házakat bedöntötte s a barmokat magával sodorta. A lakosok is csak nehezen menekültek ki, s apró gyermekeiket az ölfa rakásokra tették, amíg segély érkezett. Kinn érte az áradat a 2000 darabból álló ökörcsordát is, s csak nagy fáradtsággal lehetett dereglyéken a városba szállítani. Ezer és ezer holdnyi gyönyörű vetést, és buja réteket már készen álló széna boglyákat borított el az ára­dás iszapja.

Gúta, jún 20. 1894

A Vág folyó jobbparti vidéke teljesen el van öntve. Keszegtalvától Farkasdig 60 ezer hold fekszik víz alatt s az egész láthatár tenger képét mutatja… Gúta községhez tartózó kis-szigeti véd­gátat nem tudták megmenteni az ártól, a víz a gátat áttörte s a községet teljesen elöntötte. A vízveszedelemnek számos emberélet esett áldozatul s több marha hullája úszik a vizen. Több hláz összeomlott, hogy ember van-e romok alatt, azt csak a mentések alkalmával állapíthatják meg. A veszély alkalmával Gútán félreverték a harangokat, a népet pedig karhatalommal vezették a mentési munkálatokhoz.  Alíghogy Gútán áttört a gát, óra múlva a szomszédos Farkasd község védgátját törte át a víz óriási robajjal… Pozsonyból ma délután 60 utászkatonia érkezett a veszély helyére, s 15 mentőcsónakkal felszerelve fogtak a men­téshez.

"Komárom megyei értesítő" 1894.VI.24. vasárnap