1906. november 1

Gúta ünnepe II. Rákóczi Ferenc hamvainak hazahozatala alkalmával.

Gután is szép ünnepély keretében rótta le kegyeletét a hazafias nép II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai hamvai hazahozatala al­kalmából 27-én este 5 ágyúdörgés jelezte a bekövetkező ünnepet. Másnap 28-án reggel  5, déli 12 és du 3 órakor is voltak üdvdörgések.  

28-án du 3 órakor tartott nyilvános ünnepélyt a római katholikus iparoskör a templom előtti téren. Megjelent a községi elöljáró­ság, a tűzoltóság testületileg és az összes fiú és leányiskolák növendékei. Az ünnepély a Himnusszal vette kezdetét. Kocsán Ká­roly tanító lelkes beszédet mondott Rákócziról, mint hazafiról. Ezután az énekkar kuruc dalokat énekelt. Gőgh Rajmund és Hencz János szavalatai után Rákóczi vallásos életét méltatta Maraáz György káplán. Az ünnepély a Szózat éneklésével ért véget. Este az iparoskörben 80 terítékes Rákóczi lakoma volt. 29-én gyászisten­tisztelet, előtte ½ órai harangozás volt.

"Komáromi Újság" 1906.XI.1.