1912. augusztus 31

Az ellenzék Gútán

Folyó hó 28-án vasárnap délután negyed 4-kor Gútán élénken látoga­tott népgyűlés volt. A gyűlésen kb. 2000-en jelentek meg. A nép­gyűlés alkalmából eljöttek Gútára Dr. Kutka Miklós és Heller István ellenzéki országgyűlési képviselők. A képviselők elé Szímőig egy 30 tagú lovasbandérium ment, és a Dunánál nagy néptömeg várta őkét. A népgyűlést Palkovich Viktor esp. plébános nyitotta meg, vázolván a politikai helyzetet. Bemutta a két országgyűlési kepviselőt és felkérte őket előadásuk megtartására. Kutka Miklós lépett először az előadói emelvényre és hosszasan esmertette az országos politikát, kiemelve a legutóbbi országházi eseményeket. Ezután Heller István országgyűlési képviselőnek engete át a szót, aki azzal kezdte beszédét, hogy tartott-e már a kerület képvi­selője beszámolót, addig is amíg ez megtörténik megismerteti elfogulatlanul a politikai állást. Végül felhívta a választó kö­zönséget az összetartásra, hogy a majdani döntés alkalmával együttesen szálljon síkra a nemzet érdekeiért, jogaiért. Az elő­adás végeztével Palkovich Viktor esperes plébános határozati ja­vaslatot terjesztett elő, melyet a népgyűlés nagy lelkesedéssel egyhangúlag elfogadott.

"Csallóközi lapok" 1912. VII.31.