1915. október 3

Hídmegnyitás

Hídmegnyitás Régi átka volt a Csallóköz Gúta felé eső részének, hogy rendesen a legnagyobb dologidőben kiáradt a Vág-Duna miatt a két part, a Vágon inneni és túli részen el volt egymástól zárva. Ilyenkor Szímö és Kamocsa teljesen el volt szigetelve a vmegye testétől és kénytelen volt idegen vmegye területére, Érsekújvárba gravitálni. Ha nagy volt a víz ha leapadt a meder, ha vihar vonult végig, ha megindult a jégzajlás a komp nem közlekedett, a fahi­dat pedig halálos veszedelemmel fenyegette minden jégzajlás. De már ennek a romantikus kornak vége, 2 büszke ívhajlású híd köti össze a Vág két ágának partját. A kisebbik hidat már előbb átad­ták a forgalomnak a nagyobbikat pedig most csütörtökön.

A hídmegnyitás ünnepélyére érkeztek  Kálmán Gusztáv v. államtit­kár, aki államtitkársága alatt a híd megvalósítása érdekében meg­becsülhetetlen szolgálatokat tett, Ghyczy Dénes alispán a vmegye képvisletében, Berzsenyi Janosits József műszaki tanácsos aki a kereskedelemügyi minisztert képviselte.

Dávidházy János főszolgabíró, Pazar Miklós kir. főmérnök aki a munkálatokat ellenőrizte Batho Lajos tb. vármegyei főjegyző és Baranyai József dr. a "Komáromi Újság" felelős munkatársa. A vasúttal  érkező vendégeket az állomáson az előljáróság zeneszóval és riadó éljenzéssel fogadta és Kathona Dezső főjegyző üdvözölte. Itt kocsira ültek és a pompás új hídhoz hajtottak ahol Palkovich Viktor esperes plébános, Kálmán Gusztáv v államtitkár, Ghyczy Dénes alispán beszé­de után Berzsenyi Janovits József miniszteri tanácsos a miniszter nevében megnyitotta és átadta a forgalomnak a hidat a nagy számú megjelent zajos éljenzése kőzött. A budapesti Ferenc József hídra emlékeztető vashíd megtekintése után a vendégek a községbe tértek vissza, ahol pompás lakomán vendégelte  meg Gúta község  elöljárósága Kálmán Gusztáv v államtitkárt és kíséretét...

"Komáromi Hírlap" 1915.X.3.