Községi tisztújítás Gútán

Múlt héten ment végbe Gútán a tisztújítás Dávidházy János tb . főszolgabíró elnöklete alatt. A bírói állásra szavazást…

Orvos választás

Bräutigam Károly dr. kurtakeszi körorvost egyhan­gúlag f. hó 11-én gútai körorvosnak választották meg. "Komáromi Újság" 1907.VII.18

Választás

Gúta nagyközségben az ujjinann szervezett III. aljegyzői állásra április hó 24-én tartottak választást. Pályázó csak egy akadt, Fridrich Sándor szímöi…

Új takarékpénztár Gútán

Az érsekújvári Takarékpénztár ógyallai fiókának mintájára fiókintézet nyit Gútán, amely működését már IX.1-én megkezdi.…

Új községi orvos

Gúta község képviselőtestülete e hó 9-én tartott közgyűlésen a lemondás folytán megüresedett községi orvosi állásra egyhangúlag Kertesi Béla…

Új jegyző

A gútai jegyzőválasztás e hó 9-én történt meg. Az elnöklő főszolgabíró Kathona Dezső Gútára helyettesített megyercsi jegyzöt Bazsó Károly laki és…

Gútai körorvosi választás

A vármegye közgyűlése a gútai körorvosi állás kérdését végre megoldotta. Kimondotta, hogy Gútán községi orvosi állás rendszeresítendő,…

A gútai gőzmalom

A gútai gőzmalom mint szövetkezet tegnap tartotta rendes köz­gyűlését és mint telefonon értesültek, 7000 korona tiszta jö­vedelemmel zárta mérlegét. Legfényesebb…

Választás

Gúta község kataszteri nyilvántartói állására Simon József aljegyzőt választották meg. "Komáromi Újság" 1904.VI.23.