Új állatorvos

Gúta községben a múlt héten megtartott választás alkalmával a községi állatorvosi állásra Thurzó József állatorvos választatott meg. "Komáromi…

Orvosok helyettesítése

A vármegye alispánja a gútai körorvosi teendők ellátásával Korbuly Dezső dr-t, a csallóközi járási te­endőkkel pedig ideiglenesen Farkas Benő dr. főorvost bízta meg……

A gútai körorvos választás

A VII.15-én tartott választás alkalmával Dr. Rogrun Ede mocsai körorvos választatott meg. "Komáromi Lapok" 1899.VII.22.

Gúta veszedelme

Borzalmasságában is irtózatos, kimenetelében végzetes veszede­lem sújtotta a községnek amúgy is a sors csapása alatt szenvedő jobb sorsra érdemes lakosságát.…

A gútai tisztújítás

A gútai tisztújításon ekecsi Nagy Vendel, barna Nagy József és Nagy Ignác bírójelöltek közül Nagy Ignác lett a nyertes . Pénz­tárnok Nagy József,…

Új temetkezési egyesület

A gútai "Szt. András" temetkezési egyesület alapszabályzat a magyar kir. Belügyminiszter 89 989 s z.a. bemutatási záradékkal ellátta. "Komárom megyei értesítő"…

Kántortanító választás

Gútán a múlt hét végén Mollitorisz Géza választatott meg kántortanítónak. "Komárom megyei közlöny” 1894.XI.7.

Jegyző választás

Jegyző választás Gúta község jegyzőjévé a múlt szombaton megtartott választás alkalmával Tóth Kálmán kamocsai jegyző választatott meg. "Komáromi…

Nagy tüzek vidéken.

   Gúta mezővárosában - mint levelezőnk írja - 1894 csütörtökön du. nagy tűz dühöngött, amely a város alsó részét egész a városháza…

Segédjegyzői állás

   Gúta mezőváros segédjegyzői állomást a folyamodók közül Aranyossi György úr nyerte el. "Komárom 1879.I.26."